Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý đột xuất cấp bách kè Hà My đoạn từ từ K2+000 đến K2+850 đê cửa Hữu sông Diêm Hộ
Ngày 24/04/2020

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý đột xuất cấp bách kè Hà My đoạn từ từ K2+000 đến K2+850 đê cửa Hữu sông Diêm Hộ; nắn tuyến đê bảo vệ khu dân cư thuộc thị trấn Diêm Điền từ cống Ngoại Trình II KI 2+870 đến cổng Diêm Điền KI 3 Pam huyện Thái Thụy; trồng rùng ngập mặn đê biển số 8 huyện Thái Thụy, đê biển 5,6 huyện Tiền Hải; nâng cấp tuyến đê biển từ K42 đến K43+700 và K44+750 đến K55 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

- Địa điểm thực hiện: Huyện Thái Thụy và Tiền Hải

- Tên Chủ đầu tư: BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Thái Bình

- Văn bản phê duyệt chấp thuận dự án: QDD/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

- Tổng vốn đầu tư 189.975 triệu đồng

- Thời gian hoàn thành: 2018-2020

Tin liên quan