Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về việc Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt;
Ngày 23/11/2020

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về việc Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt;

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về việc Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt;

Tập tin đính kèm

Tin tức khác